เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ คัดกรองป้องกันการแพร่เชื้ออัตโนมัติ 
ใช้งานที่จุดคัดกรอง