เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง Aivo3 
ใช้งานที่ หอผู้ป่วยวิกฤตกุมาร