เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น Stereo Option รุ่น OPTEC 5500P 
ใช้งานที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่