ตู้ตรวจการได้ยินแบบเคลื่อนที่ ใช้งานที่ กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่