น.ท.หญิง ศมสุมาน วัณโณภาศ - น.ท.หญิง สุรีย์ อุดมเพทาย และ น.ท.หญิง จิรภา เพ็งฉาย มอบเงินบริจาคจำนวน 6,900 บาท สมทบทุนผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมีพลเรือตรีหญิง สุชาดา ขำวาที เลขามูลนิธิ และหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.ฯ เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566