ตู้เย็นสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ชนิดตู้เย็นแบบคนเดินเข้าได้ ความจุ 554 ลูกบาศก์ฟุต Coldkit รุ่น Matrix 60