เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ป่วย CSZ รุ่น Blanketril ใช้งานที่ หอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุ