ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย(พิเศษ)  หอผู้ป่วยอายุรเวชกรรมชาย