คุณจรุงจันทน์ หลิมเจริญ บริจาคพัดลมจำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 6,000 บาท เพื่อมอบให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โดยมีพลเรือตรีหญิง สุชาดา ขำวาที เลขามูลนิธิ และหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.ฯ เมื่อวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566