มูลนิธิแอล.เอช. มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด19 มูลค่าการบริจาค 184,688.60 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีพลเรือตรีหญิง สุชาดา ขำวาที เลขามูลนิธิ และหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566