คุณเสาวนีย์ เปรมอิสระกุล บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือใน พระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับศูนย์หัวใจ ณ ห้องตรวจโรคหัวใจ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โดยมีนาวาเอก สราวุฒิ พลเสน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564