เด็กหญิงอารยา เตชะธีราวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิดโดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564