นาวาเอกหญิง กมลลักษณ์ โสธนะ รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน12,000 บาทจากคุณชูชาติ สุทธิวโรตมะกุลให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณบุญญฤทธิ์ นิลแย้ม เป็นตัวแทนมอบณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564