พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณ วรรษมน ระวังเหตุ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ณ.ห้อง 19 ปี ชั้น 2อาคารอำนวยการ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564