ครอบครัวศรีประศาสน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 106,200 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อรถเข็นนั่ง ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที เป็นผู้รับมอบณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564