ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมถ์ มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High flow จำนวน 2 เครื่อง ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล เป็นผู้รับมอบณ.ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564