คุณพงษ์ศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ- คุณอาภรณ์ เจียมอนุกูลกิจ บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แผนกทันตกรรม โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564