พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณประเสริฐ นิลโพธิ์ทอง ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ณ.ห้อง19 ปีชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564