พลเรือเอก ชูศักดิ์ – คุณพรรัตน์ เสนานิกรม บริจาค Mask KN 95 จำนวน 18 กล่อง Mask KF 94 สำหรับเด็กจำนวน 30 pack ผู้ใหญ่จำนวน 50 pack ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีเรือตรีหญิง วนิดา ตันอารีย์ เป็นตัวแทนมอบ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที เป็นผู้รับมอบณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564