นาวาเอกหญิงสุชาดา ขำวาที ตัวแทนมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมไข้ ผู้มีอุปการคุณ พลเรือโท เผดิมพงศ์ รุมาคม ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือเมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564