น.อ.นพ.สราวุฒิ พลเสน หน.กลุ่มงานอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จาก นพ.มนูญ - คุณณัฐกานต์ สำราญถิ่น  เพื่อสนับสนุนศูนย์หัวใจ รพ.ฯ  เมื่อ 27 ต.ค.63