พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหอเกียรติยศ ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นสถานที่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้มีอุปการะคุณที่ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ให้กับมูลนิธิ ฯ เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564