นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท จากคุณฐิติมา จำนงค์ผล ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564