นาวาโทหญิง สราญหทัย ศรีรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์รับมอบ Gel alcohol จำนวน 90 ขวด มูลค่า16,560 บาท จากบมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ.ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอกเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564