นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จาก คุณพิสูตร ขาวสุทธิให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเตียงไฟฟ้า ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564