นาวาโทหญิง สราญหทัย ศรีรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท จากบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอล สำหรับใช้ที่หอผู้ป่วยดงตาล ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564