นางจุฑารัตน์ แสงสุย บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี นาวาเอก สราวุฒิ พลเสน เป็นตัวแทนมอบ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564