พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก  คุณเสรี ตันติเวชวุฒิกุล และครอบครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จรพะนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 28 ม.ค.64