น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินจำนวน 26,000 บาท จาก 
ชมรมครูสัตหีบ-สิงห์สมุทร เพื่อสนับสนุนค่าอาหารบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคลินิก ARI ในสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เมื่อ 19 ม.ค.64