ครอบครัวแสงประทีป โดยคุณวิจารณ์ แสงประทีป บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท และพัดลม จำนวน 4 เครื่อง ในนาม คุณสมหญิง แสงประทีป รับมอบโดย น.ต.หญิง สุจีรา ธัญญชาติ หน.ศูนย์รับบริจาค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ รพ. เมื่อ 19 ม.ค.64