จุดเข้ารับบริการตรวจรักษาอาคารผู้ป่วยนอก เริ่มวันจันทร์ที่ 4 ม.ค.64 เป็นต้นไป