เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID -19  ในขณะนี้
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุตร-หลานของท่าน 
และเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ทางรพ.ฯ จึงมีความจำเป็นต้องของดการให้บริการวัคซีนออกไปก่อน 
หากท่านต้องการสอบถามรายะเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 038-245735-65 ต่อห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม