โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เปิดให้บริการคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI  Clinic)
ในวันหยุดราชการ
 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
ให้บริการเวลา 10.00 - 18.00
จึงแจ้งผู้รับบริการทราบ