ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
จึงความร่วมมือผู้รับบริการ "งดเยี่ยมทุกกรณี" ยกเว้น กรณีผู้ป่วยอาการเปลี่ยนแปลงขณะรับการรักษาที่ต้องให้ข้อมูลเพื่อวางแผนการดูแลร่วมกับ
ทีมการรักษา ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2563
- สามารถโทรศัพท์สอบถามอาการ โทร.038245735-60 ต่อ เบอร์โทรหอผู้ป่วย...ในช่วงเวลา 13.30 - 15.00 และ 19.00 - 20.00 ของทุกวัน
- อนุญาตให้ญาติผู้ป่วย สามารถเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล
- กรณีห้องพิเศษ อนุญาตให้เฝ้าไข้ได้ 1 ท่าน