น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริการสุขภาพ)  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบรถเข็นเก็บผ้าจำนวน 2 คัน มูลค่า 40,000 บาท 
จากคุณสุวรรณา- คุณสุรเดช แสงสุรศักดิ์  เพื่อใช้งานที่แผนกซักฟอก  ณ ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เมื่อ 22 ธ.ค.63