วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567
สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ฯ จัดการประชุมวิชาการภาคตะวันออก เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับ ตติยภูมิ ตามเป้าหมายและทิศทางของ รพ. ในหัวข้อ Academic Conference SRK Updated  Practice in Healthcare EP1 “Urbanized patient care in Eastern seaboard” โดยมีเป้าหมายให้ทุก รพ.ในภาคตะวันออก ทั้งใน และนอกสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยร่วมกัน รวมถึง best practice ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างรพ. และเป็นการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการนี้ พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ณ หอประชุมภูหลวง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ