วันที่ 29 พ.ค.2567   กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ  กลุ่มงานทันตกรรม คลินิกเลิกบุหรี่กลุ่มงานอายุรเวชกรรม และคณะกรรมการชุมชน ร่วมกับกองเรือยุทธการ  และเทศบาลเขตรอุดมศุกดิ์  ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากบุหรี่ โรคมะเร็งช่องปาก และคัดรองมะเร็งช่องปาก ให้กับข้าราชการ ครอบครัวและบุคลทั่วป ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ โดยมี พล.ร.ต.ไพฑูรย์ เส็งเจริญ หน.นายทหารฝ่ายเสธนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้  รองผู้อำนวยการ น.อ.พัลลภ สุภากรณ์  และประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ให้เกียรติร่วมพิธี  โดยในงานมีผู้ลงทะเบียนจำนวน  130 ราย และรับการคัดกรองมะเร็งช่องปากจำนวน 92 ราย โดยพบความผิกปกติจำนวน 4 ราย และทำการนัดรักษาต่อเนื่องกับห้องทันตกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์