วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Castroom Worshop 2024 ณ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในการใส่เฝือกเบื้องต้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี พล.ร.ต.ดนัย ปานแดง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจาก กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ และ วิทยากรรับเชิญ ได้แก่
1) นพ.ยอดดอย สุวรรณศรี รพ.ชลบุรี 
2) นพ.ทวีฑูรย์ ทองใหม่ รพ.ระยอง 
3) นพ.ณัฐพล สำราญวานิช รพ.บางละมุง 
4) อ.ณัฐพงศ์ พันธวงศ์ศุภกร รพ.พะเยา 
รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน และมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กำลังพลเหล่าแพทย์สังกัด ทร. และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 75 คน