ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 
พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์แพทย์ทุกสาขาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกปี 4-6 มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจัดในช่วงวันที่ 8-9 พฤษภาคม และ 29-30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมคลองไผ่ โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา