ฮีทสโตรก ( Heat Stroke) ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
*** ฮีทสโตรก ( Heat Stroke) = โรคลมเหตุร้อน
     สโตรก (Stroke)  = โรคหลอดเลือดสมอง
  อ่านออกเสียงคล้ายกัน แต่คนละโรคและคนละวิธีรักษา