วันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฯ จัดทำโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในองค์กร (Mentoring System) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและเข้าใจระบบพี่เลี้ยงในองค์กร เข้าใจถึงแนวคิด หลักการ รูปแบบ วิธีการสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ในการนี้ น.อ.สมพร ระวิงทอง รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ