ในวันศุกร์ ที่ 29  มีนาคม 2567
พลเรือตรี  ดนัย  ปานแดง  ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอก สมพร ระวิงทอง รองผอ.รพ.ฯ ฝ่ายสนับสนุน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โดยภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องประชุม ๒๐ ปี รพ.ฯ 

โครงการนี้เป็น "ค่ายอุปกรณ์การแพทย์สัญจร"  เป็นการบริการตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ หอประชุมรพ.ฯ  และที่กลุ่มงานสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ฯ การมาเพิ่มพูนประสบการณ์ครั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านวิศวกรชีวการแพทย์ ในการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน เพื่อประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในอนาคตต่อไป