วันที่ 21 มีนาคม​  2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ได้รับออกซิเจนภายใต้ความดันบรรยากาศสูงและผู้ที่ได้รับพิษจากสัตว์ทะเล" ให้กับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 147 คน โดยเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรบรรยาย และนำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม​  2567 โดยมี นาวาเอก สุธรรม  มีแสง ผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 20 ปี อาคารอำนวยการฯ