ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
คลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพ แผนกโรคติดเชื้อ ร.พ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ร่วมกับกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
นำโดย น.อ.พัลลภ  สุภากรณ์  รองผู้อำนวยการ รพ.ฯ ฝ่ายบริการสุขภาพ  และ น.อ.หญิงนงลักษณ์  สิงหโกวินท์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
ในโครงการตรวจเพื่อก้าวต่อ เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อ เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับทหารกองประจำการกำลังพลของ กอง สน.กร. เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงสำคัญในการเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว  ซึ่งเป็นก้าวแรกของ 95% ที่หนึ่ง  เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค DSC HIV
โดยมี น.อ.สมจิตร  หลำวรรณะ ผบ.กอง สน.กร. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว