คุณธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีพลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567