พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ
"โรงพยาบาลคุณธรรม  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ "  เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ พร. งป.64 
การบริหารจัดการกำลังพลมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ รพ.ฯ  เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนาระบบบริการ โดย พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช  ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นวิทยากร ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 17 ธ.ค.63