วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นาวาเอกพัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร)  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 66 เรื่อง ภารกิจแพทย์ทหารในงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ : แนวโน้มปัจจุบันและทิศทางในอนาคต (Military Medicine for HADR : Current Trends and Future Direction) ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                              

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหารให้แก่บุคคลตัวอย่างของแพทย์ ทหาร ตำรวจ ซึ่งน.ท.หญิง ปฐวี บุญตานนท์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าวิริกิติ์ พร.ได้เข้ารับรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหาร

ทีมงานห้องตรวจโรคอายุรเวชกรรมทั่วไป โดย  
น.อ.หญิง รุจิเรข ธรรมเจริญ
น.ท.หญิง อาทิตยา สุระการณ์
พ.จ.อ.หญิงเกศินี สีที และสำนักงานวิจัยและการจัดการความรู้รพ.ฯ ได้เข้าร่วมงานรับรางวัลชมเชย โครงการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แพทย์ทหารตำรวจเพื่อกองทัพและประชาชน ประจำปี 2566 ชื่อผลงาน "นวัตกรรม One Hand remove penfill"