คุณอ้อม งามเฉลียว บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีนาวาเอกพัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567