รพ.ฯ ยกเลิกให้บริการผู้ประกันตนชั่วคราว (เฉพาะกรณีตรวจสุขภาพ) 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบของสำนักงานประกันสังคม
ทั้งนี้ตั้งแต่ 5 ก.พ.67