น.อ.หญิง เพ็ญนภา ไสยสมบัติ หัวหน้าสำนักงานวิจัยและจัดการความรู้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์่ พร. และทีมได้จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00-16.00น. ณ ห้องประชุม war room อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค​ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เป็นแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มเป้าหมายคือแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 150 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ในการนี้ พล.ร.ต.ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธานในพิธีเปิด